Centrale onderzoeksvraag/doel

FoodForward is een Operationele Groep die de economische haalbaarheid van voedselbossen als alternatief verdienmodel onderzoekt en faciliteert. De centrale onderzoeksvraag luidt: hoe kunnen we voedselbosboeren en bij uitbreiding de gehele land- en tuinbouwsector vernieuwende handvatten bieden om zo een veerkrachtig en duurzaam verdienmodel te praktiseren, dat de boer in staat stelt om allerhande crisissen het hoofd te bieden.

Onderzoeksaanpak

In vijf werkpakketten pakken we actuele noden aan: Er wordt (1) een digitale marktplaats onderzocht/gefaciliteerd, (2) een financiële, logistieke en arbeidsgerateerde kosten-batenanalyse opgezet, (3) gewerkt aan wet-en regelgeving, (4) een praktijkgericht draaiboek ontwikkeld voor het ontwerpen en aanleggen van economisch efficiënte voedselbossystemen en (5) tot slot is er ruimte voor communicatie en kennisdeling.

Relevantie/Valorisatie

Voedselbossystemen zijn momenteel een niche in Vlaanderen en zijn innovatief doordat ze op een uniek snijvlak staan tussen landbouw en natuur. Door deze duurzame landbouwvorm (meerjarige plantencombinaties, minimale input en bodembewerking, gesloten kringlopen,…) te combineren met innovatieve samenwerkingsmodellen (korteketen, digitale marktplaats, directe samenwerking tussen schakels) wil de Opernationele Groep inspirerend werken. Door de samenwerking met pioniers pogen we voedselbossen voorbij de niche en hype te tillen. We verhelderen de mate waarin voedselbosssen als duurzaam en veerkrachtig alternatief verdienmodel kunnen overleven. Er komt meer duidelijkheid of zulk een model naast gangbare voedselproductie kan staan, met voor Vlaanderen vernieuwende voedingsmiddelen die combineren met tal van andere ecosysteemdiensten (beleving, biodiversiteit, koolstofopslag, waterretentie, afkoeling…).


Partners

Food Forest Institute vzw
Forest Farm vzw
Eetbos Deinze vzw
De 
Woudezel
Het Polderveld
ILVO
Hogeschool Gent
Bos+ Vlaanderen vzw